Jak uspíšit prodej nemovitosti? Navštivte katastrální úřad co nejdříve!

16. 11. 2015

tachometr rychlostSepsat inzerát, najít kupce, podepsat kupní smlouvu a obdržet odpovídající finanční odměnu v rekordně krátkém čase – to je sen každého majitele nemovitosti. Bohužel realita je někde úplně jinde a některé situace a procesy zkrátka urychlit nejde. V předchozích článcích jsme se zmínili o tom, jak sepsat inzerát, nafotit kvalitní fotky nebo na co nezapomenout při psaní smlouvy. Toto jsou ovšem situace, které můžete snadno ovlivnit vlastním přičiněním. Co ovšem tak úplně neovlivníte, je rychlost, s jakou provede katastrální úřad vklad vlastnického práva. Proto se vyplatí navštívit jej pokud možno co nejdříve. V opačném případě se vám může proces prodeje protáhnout na několik dlouhých týdnů, či dokonce měsíců.

Jak to funguje na katastru nemovitostí?

Katastrální úřad je místem, kde probíhá převod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím. Ve své podstatě tato instituce slouží k ochraně a zajištění vlastnického práva k dané nemovitosti, které se převádí na základě žádosti o vklad. Fakticky se tak nemůže stát, že dům bude prodán bez toho, abyste o tomto kroku věděli. K převodu vlastnického práva je totiž potřeba podat speciální formulář, jehož stažení v elektronické podobě je možné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a doložit několik důležitých dokumentů včetně příloh:

  • Jeden stejnopis kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy
  • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (je-li jedna ze smluvních stran právnickou osobou)
  • Listina prokazující oprávnění vlastníka (prodávajícího) nakládat s nemovitostí
  • Pokud smlouva nebyla sepsána v českém jazyce, je potřeba dodat úředně ověřený překlad

Náš tip: Více o tom, jak to chodí na katastrálním úřadě, se dozvíte v naší poradně.

Čas nutný k převodu vlastnického práva

Výše uvedené dokumenty je potřeba zanést na místně příslušný katastrální úřad. Nezapomeňte na kolek ve výši 1000 Kč, který můžete taktéž zakoupit na daném katastrálním úřadě nebo jakékoli poště ve svém okolí. Jakmile dokumenty doložíte, katastrální úřad potřebuje určitý čas k jejich prozkoumání. U vytížených katastrálních úřadů se čekací lhůta počítá na dlouhé týdny i měsíce. Katastrální úřady v menších městech vklad obvykle provádějí v kratších intervalech. Vše pochopitelně záleží na konkrétní situaci i formálních a obsahových náležitostech jednotlivých dokumentů.

Z jakého důvodu katastr vklad nepovolí?

A když jsme u těch formálních a obsahových náležitostí, je na místě zmínit, že právě formální či obsahové nedostatky mohou být překážkou pro povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. O jaké nedostatky se v tomto případě jedná?

  • Špatná identifikace předmětu převodu
  • Absence základních náležitostí kupní smlouvy (neuvedení či nejednoznačné určení kupní ceny apod.)
  • Chybně uvedené nacionále (např. chyba v rodném čísle, v trvalém bydlišti)
  • Právní vady bránící v převodu nemovitosti (exekuce apod.)

Tip navíc: Pro bezpečnost celé realitní transakce doporučujeme do procesu zařadit také úschovu peněz.

Kdy vám bude doručeno rozhodnutí o vkladu?

Do druhého dne od podání návrhu na vklad a doručení výše uvedených dokumentů kontaktujte úřad vlastníka nemovitosti, kterému od tohoto dne běží 20denní lhůta, během níž se může vyjádřit k případnému protiprávnímu jednání nebo nedovolenému nakládání s jeho nemovitostí. Po uplynutí této lhůty se začne úřad zabývat návrhem, o jehož schválení následně vyrozumí obě strany (prodávajícího a kupujícího).

Víte, že 80 % prodávajících nemile překvapí zdržení související s postupem katastrálního úřadu? Sdílejte náš článek mezi své známé a přátele a seznamte je s danou problematikou!

 

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.